Algemene voorwaarden

1 TOEPASSELIJKHEID a) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bij Navsail geboekte trainingen en events

2 DEFINITIES
a) Deelnemer: degene die aan de training/event deelneemt
b) Navsail: degene die zorg draagt voor de trainingen en events
c) Aanmelding: de aanvaarding van het aanbod van Navsail door een deelnemer ten aanzien van een of meer door de Navsail aangeboden trainingen/events.
d) Training: een dag of een set van dagen zoals aangeboden op de website waarin wedstrijdtrainingen, tochten, zeillessen, les op eigen schip, theoriecursussen of andere vormen van instructie door de deelnemer worden gevolgd.
e) Evenement: een groepsactiviteit die wordt georganiseerd op een vooraf bepaalde datum en locatie en waarbij het thema en de groepsgrote in overeenstemming  is bepaald.
f) Annulering: het opzeggen van een training of event door de deelnemer(s) vóór aanvang van de training/event
g) Afbreken: het niet langer volgen van een training/event die reeds is gestart.
h) Administratiekosten: kosten die in rekening worden gebracht als gevolg van bepaalde administratieve handelingen (€ 25,-).

3 BIJ AANMELDING EN BETALING
a) Aanmelding vindt plaats door een mondelinge (telefonische) mededeling of door schriftelijke aanmelding (alsmede via internet of e-mail). Deze is onherroepelijk.
b) Na aanmelding is de deelnemer verplicht om het verschuldigde bedrag  aan Navsail te betalen door het volledige bedrag binnen 14 dagen na aanmelding over te maken op bankrekening van de Navsail.  Tenzij anders overeengekomen (per mail), waarbij de onder vermelde annuleringsregeling van kracht blijft.
c) Ingeval de volledige betaling bij aanvang van de training/event niet is ontvangen is de deelnemer automatisch in gebreke gesteld en mag Navsail de deelnemer deelname aan de training/event weigeren. Gehele of gedeeltelijke restitutie van eventuele aanbetalingen vindt niet plaats en ontstane verplichtingen blijven van kracht.
d) Bij alle herinneringen en aanmaningen die worden verstuurd nadat de deelnemer(s) in gebreke is/zijn, worden administratiekosten in rekening gebracht die door de deelnemer(s) zullen worden voldaan.
e) Nadat een deelnemer in gebreke is, wordt 2% rentevergoeding per maand of gedeelte van een maand in rekening gebracht over het totaal verschuldigde bedrag, dus inclusief de ontstane vermeerderingen.

4 Bij ANNULERING EN AFBREKING
a) Ongeacht de aanleiding zal bij een annulering van een training door de deelnemer tot 8 weken vóór aanvang 75 procent worden gerestitueerd, tot 4 weken vóór aanvang  50 procent worden gerestitueerd. Tot 2 weken vóór aanvang wordt 25% gerestitueerd.  Binnen 2 weken vóór aanvang wordt geen restitutie verleend.
b) Evenementen kunnen niet worden geannuleerd, wij raden de deelnemers hiervoor een passende evenementen verzekering af te sluiten.
c) Deelnemers die een training afbreken wegens redenen die verband houden met de beoefening van de zeilsport op zee, w.o. zeeziekte, hebben geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van de deelname-som.
d) Deelnemers die een cursus gedeeltelijk of geheel afbreken wegens dringende privé- of (verplaatsing van) werkomstandigheden dan wel dringende gezondheidsredenen, anders dan onder het voorgaande lid, hebben geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van de cursussom. Op grond van een schriftelijk verzoek van de deelnemer waarin de dringendheid van de afzegging is omschreven, kan Navsail naar eigen besluit overgaan tot aanbieding van een passende tegemoetkoming/alternatief.
e) Wijziging van een datum (datum, tijd en plaats) kan door de Navsail plaatsvinden tot aan het moment waarop de training begint.  De aard van de training zal ten allen tijden aangepast worden aan de actuele weersomstandigheden.

5 Bij ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN
a) Navsail aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele vertraging bij de uitvoering van de training/event door onvoorziene omstandigheden en/of voor de als gevolg daarvan ontstane schade opgelopen door de deelnemer(s).
b) Bij omstandigheden waardoor de uitvoering van de training wordt belemmerd en waar Navsail verantwoordelijk voor is, zoals technische defecten aan de boot of afwezigheid van de instructeur, is Navsail te allen tijde gerechtigd de training af te gelasten onder aanbieding van een vervangende training/event of onderdeel van een training/event of gehele of gedeeltelijke restitutie van de deelname-som. De instructeur beoordeelt de omstandigheden en de beoordeling staat niet ter discussie.
c) Het risico ten aanzien van de weersomstandigheden ligt uitdrukkelijk bij de deelnemer. Bij slechte (weers-) omstandigheden of vergelijkbare omstandigheden waardoor de uitvoering van de training/event wordt belemmerd, is Navsail te allen tijde gerechtigd een aangepast programma aan te bieden. De instructeur beoordeelt de omstandigheden en de beoordeling staat niet ter discussie.
d) De Navsail is gerechtigd een training te annuleren bij onvoldoende deelname. Navsail is dan gehouden reeds betaalde bedragen per omgaande te restitueren.

6 AANSPRAKELIJKHEID
a) De deelnemer neemt deel voor eigen rekening en risico.
b) Navsail is verzekerd voor aansprakelijkheid ten opzichte van derden.
c) Navsail is in geen geval aansprakelijk met betrekking tot schade, die niet gedekt is door haar verzekering (zoals vermeld in haar verzekeringspolis) en met betrekking tot schade,
waarvan het bedrag het in de polis vermelde bedrag overschrijdt.
d) Deelnemers zijn aansprakelijk ten opzichte van derden voor, door hen veroorzaakte schade.
e) Degene die de training/event boekt voor andere deelnemers is jegens Navsail hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele door de andere deelnemer veroorzaakte schade.
f) Kleine schades veroorzaakt door de deelnemer, bijvoorbeeld het verlies van een lierhandel, zullen door de deelnemer per omgaande worden vergoed aan de Navsail.
g) Navsail is niet aansprakelijk in geval van verlies, beschadiging of diefstal aan persoonlijke bezittingen van de deelnemers.
h) De deelnemer wordt aangeraden persoonlijke bagage en bezittingen toereikend te verzekeren.
I) Als binnen een arrangement gebruik gemaakt wordt van een boot die eigendom is van derden, dan valt de deelnemer onder de verantwoordelijkheid van de schipper en eigenaar van het schip van deze derden en is deze verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deelnemers van het evenement/training.

7 VERPLICHTINGEN DEELNEMER
a) Deelnemer dient vóór aanvang van de cursus het aanmeldingsformulier van Navsail naar waarheid in te vullen en in te leveren.
b) Deelnemer dient van te voren aan te geven indien er sprake zou kunnen zijn van gezondheidsaspecten dan wel medicijngebruik die strijdig zouden kunnen zijn met de beoefening van de zeilsport of het verblijf op zee. Het hebben voldaan aan deze regel biedt de deelnemer geen recht op verhaal indien complicaties zich voordoen.
c) deelnemer dient kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden
d) deelnemer dient minimaal te beschikken over een zwemdiploma A.
e) deelnemer dient op de hoogte te zijn van de risico’s die horen bij het zeilen of dient zich van tevoren daarover te informeren.
f) De deelnemer dient zich te onthouden van gebruik van alcoholhoudende dranken of verdovende middelen tijdens of voorafgaand aan een training/event; het veroorzaken van hinder of overlast voor deelnemers en overige watersporters. Bij handelen of nalaten in strijd met deze bepaling is Navsail bevoegd de deelnemer de (verdere) toegang tot de boot of accommodatie met onmiddellijke ingang te ontzeggen.
g) De deelnemer dient er zorg voor te dragen dat hij/zij bij vertrek beschikt over alle reisdocumenten die benodigd zijn voor de toegang tot de landen die bij uitvoering van de training worden aangedaan, Indien de deelnemer tijdens de uitvoering van de cursus de toegang tot een bepaald land wordt geweigerd omdat deze niet over de vereiste reisdocumenten beschikt, zijn alle gevolgen daarvan, waaronder de als gevolg daarvan voor Navsail optredende schaden en kosten, voor rekening en risico van de deelnemer, zonder dat overigens recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van de cursussom bestaat. (neem altijd een geldige ID-kaart of paspoort mee)
h) deelnemers dienen op de afgesproken tijd vóór aanvang van de cursus aanwezig te zijn. Deelnemers die te laat komen lopen het risico dat hun cursus geannuleerd wordt, zonder dat overigens recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van de cursussom bestaat.
i) Bij stops tijdens de training dient de deelnemer op de aangegeven tijd terug te zijn bij de boot.
j) De deelnemer dient zich te allen tijde te gedragen conform de veiligheidsinstructies, aanwijzingen, regels en voorschriften die zijn of worden gegeven door Navsail  of personen of organisaties die in naam Navsail bij de uitvoering van de training/event zijn betrokken. Indien de deelnemer weigert de instructies op te volgen is hij/zij verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortkomende schade.
k) Navsail behoudt zich het recht voor om de reisdocumenten van haar deelnemer te (foto)kopiëren en/of op enigerlei andere wijze te registreren. Daarnaast behouden wij ons het recht voor de deelnemer toegang tot de boot te ontzeggen en de overeenkomst te ontbinden indien de getoonde papieren niet in orde zijn en/of lijken te zijn, zonder overigens dat er recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van de cursus-som ontleend kan worden. Alle boetes en/of andere kosten voortvloeiend uit het reizen door de deelnemer zonder de juiste en/of geldige reisdocumenten zullen volledig op de deelnemer verhaald worden alsmede de administratiekosten voor elk schriftelijk bericht dat dienaangaande hiervan moet worden opgesteld.

8 BIJ WEIGERING (VERDERE) DEELNAME
a) Navsail en de personen of organisaties die door haar bij de uitvoering van de training/event  zijn betrokken zijn te alle tijde gerechtigd de toegang tot of verblijf in de boot of accommodatie Navsail te ontzeggen aan personen van wie redelijkerwijs kan worden vermoed dat zij hetzij onder invloed van alcohol of drugs verkeren, hetzij door uiterlijk of kleding niet voldoen aan elementaire eisen van hygiëne, hetzij door ziekte, lichamelijke of geestelijke gesteldheid redelijkerwijs niet in staat kunnen worden geacht aan de cursus deel te nemen, hetzij wangedrag vertoont naar oordeel van de instructeur, hetzij anderszins redelijkerwijs kan worden vermoed dat zij, al dan niet door overtreding van deze voorwaarden de uitvoering van de cursus zullen belemmeren of vertragen dan wel hinder of gevaar (voor besmetting) voor mededeelnemers kunnen veroorzaken. Betreffende deelnemer, heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van de deelname-som. In verband hiermee zal Navsail op generlei wijze aansprakelijk worden gehouden.

9 BIJ SCHADE EN KLACHTEN
a) Verzoeken tot restitutie, schadeclaims en/of klachten betreffende de uitvoering van de cursus moeten schriftelijk worden ingediend bij Navsail binnen 1 maand na de laatste dag van de training/event

10 TOEPSSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
a) Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
b) Geschillen die zullen opkomen naar aanleiding van deze voorwaarden of in verband met de uitvoering van de overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de (President van de) Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, behoudens indien de Kantonrechter krachtens een dwingend- rechtelijke wetsbepaling bevoegd is van het geschil kennis te nemen in welk geval de volgens de wet bevoegde Kantonrechter over de zaak zal beslissen en behoudens voor zover de deelnemer binnen één maand kenbaar maakt dat het geschil beslecht dient te worden door de wet aangewezen relatief competente rechter wederom te Rotterdam.
c) Indien en voor zover er een geschil bestaat over de interpretatie van de onderhavige voorwaarden van Navsail, is bij de beslechting hiervan de versie in de Nederlandse taal beslissend.

11 VERSIE, PUBLICATIE EN AANPASSINGEN
a) Deze voorwaarden zijn onderhavig aan veranderingen. Dit is de versie 2013-1
b) Deze voorwaarden staan gepubliceerd op de website van Navsail. Ingeval van aanmeldingen via de website dient de deelnemer aan te geven kennis van deze voorwaarden te hebben genomen en akkoord hiermee te gaan.
c) Kennelijke fouten of vergissingen in onze brochures en andere publicaties zoals het internet binden Navsail niet.

12 BIJ KENNISGEVINGEN
a) Alle kennisgevingen aan Navsail zullen geschieden aan:
Navsail
Hoefsmidstraat 41
3194 AA  Hoogvliet
Telefoon: 010-8422604
E-mail: info@navsail.nl